Generalversammlung 2019 / Assemblée général 2019

Protokoll 10. GV zu genehmigen an GV 2020

Jahresbericht 2018 / Rapport annuel 2018